Nemokamas pristatymas visiems didesniems nei 60 Eur užsakymams

Taisyklės ir sąlygos

Vertinimas

odžiai, kurių pradinė raidė rašoma didžiąja raide, turi reikšmes, apibrėžtas toliau nurodytomis sąlygomis. Toliau pateiktos sąvokų apibrėžtys turi tą pačią reikšmę, neatsižvelgiant į tai, ar jos pateiktos vienaskaita, ar daugiskaita.

Apibrėžtys

Šiose sąlygose vartojamos sąvokos: Susijęs subjektas - subjektas, kuris kontroliuoja šalį, yra jos kontroliuojamas arba yra bendrai kontroliuojamas su šalimi, kur "kontrolė" reiškia 50 % ar daugiau akcijų, nuosavybės dalių ar kitų vertybinių popierių, suteikiančių teisę balsuoti renkant direktorių ar kitus valdymo organus, turėjimą. Šalis reiškia: Vilnius, Lietuva Bendrovė (šioje Sutartyje vadinama "Bendrovė", "Mes", "Mes" arba "Mūsų") reiškia "Biotecus LLC". Įrenginys - bet koks įrenginys, kuriuo galima naudotis Paslauga, pavyzdžiui, kompiuteris, mobilusis telefonas arba skaitmeninė planšetė. Paslauga reiškia Interneto svetainę. Sąlygos (dar vadinamos "Sąlygomis") - tai šios Sąlygos, sudarančios visą Jūsų ir Bendrovės susitarimą dėl naudojimosi Paslauga. Trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos paslauga - tai bet kokios trečiosios šalies teikiamos paslaugos ar turinys (įskaitant duomenis, informaciją, produktus ar paslaugas), kurie gali būti rodomi, įtraukiami ar pateikiami naudojantis Paslauga. Interneto svetainė - tai "Nordic Nutris", pasiekiama iš www.nordicnutris.com. Jūs - tai asmuo, kuris naudojasi Paslauga arba naudojasi ja, arba įmonė, arba kitas juridinis asmuo, kurio vardu toks asmuo naudojasi Paslauga arba naudojasi ja.

Patvirtinimas

Tai yra Taisyklės ir sąlygos, reglamentuojančios naudojimąsi šia Paslauga, ir sutartis, galiojanti tarp Jūsų ir Bendrovės. Šiose Taisyklėse ir sąlygose nustatytos visų naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su naudojimusi Paslauga. Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja priklauso nuo to, ar Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis ir nuostatomis ir jų laikotės. Šios Taisyklės ir sąlygos taikomos visiems lankytojams, naudotojams ir kitiems asmenims, kurie naudojasi Paslauga arba prie jos prisijungia. Prisijungdami prie Paslaugos arba ja naudodamiesi sutinkate laikytis šių Sąlygų ir nuostatų. Jei nesutinkate su bet kuria šių Sąlygų dalimi, negalite naudotis Paslauga. Jūs patvirtinate, kad esate vyresni nei 18 metų. Bendrovė neleidžia jaunesniems nei 18 metų asmenims naudotis Paslauga. Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja taip pat priklauso nuo to, ar sutinkate su Bendrovės privatumo politika ir jos laikotės. Mūsų privatumo politikoje aprašoma Mūsų politika ir procedūros, susijusios su Jūsų asmeninės informacijos rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės Paraiška arba Svetaine, ir informuojama apie Jūsų teises į privatumą bei apie tai, kaip Jus gina įstatymai. Prieš naudodamiesi Mūsų Paslauga, atidžiai perskaitykite Mūsų privatumo politiką.

Produktų užsakymas

Produktus iš Svetainės galite užsisakyti pateikdami užpildytą užsakymo formą per užsakymo procedūrą. Jūsų užsakymo priėmimą patvirtinsime el. paštu Jūsų nurodytu adresu, o šio el. laiško išsiuntimas (nepriklausomai nuo to, ar jis gautas, ar ne) sudaro mūsų sutartį. Nuorodos į kitas svetaines Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso Bendrovei ir nėra jos kontroliuojamos. Bendrovė nekontroliuoja ir neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių interneto svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad Bendrovė nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius ar tariamai atsiradusius dėl tokių interneto svetainių ar paslaugų turinio, prekių ar paslaugų, esančių tokiose interneto svetainėse ar paslaugose, naudojimo ar pasikliovimo jomis. Mes primygtinai patariame perskaityti visų trečiųjų šalių interneto svetainių ar paslaugų, kuriose lankotės, sąlygas ir privatumo politiką.

Sutarties nutraukimas

Mes galime nedelsiant nutraukti arba sustabdyti Jūsų prieigą be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, jei Jūs pažeidžiate šias Sąlygas ir nuostatas. Nutraukus prieigą, Jūsų teisė naudotis Paslauga iš karto nustoja galioti.

Atsakomybės apribojimas

Nepaisant bet kokios žalos, kurią galite patirti, visa Bendrovės ir bet kurio jos tiekėjo atsakomybė pagal bet kurią šių Sąlygų nuostatą ir vienintelė Jūsų teisių gynimo priemonė dėl visų pirmiau minėtų priežasčių yra apribota suma, kurią faktiškai sumokėjote naudodamiesi Paslauga, arba 100 JAV dolerių, jei nieko nepirkote naudodamiesi Paslauga. Maksimaliu pagal galiojančius įstatymus leidžiamu mastu Bendrovė ar jos tiekėjai jokiu atveju neatsako už jokią specialią, atsitiktinę, netiesioginę ar pasekminę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, žalą dėl negauto pelno, duomenų ar kitos informacijos praradimo, verslo nutraukimo, asmens sužalojimo, privatumo praradimą, atsiradusį dėl Paslaugos naudojimo ar negalėjimo ja naudotis, trečiųjų šalių programinės įrangos ir (arba) trečiųjų šalių aparatinės įrangos, naudojamos su Paslauga, ar kitaip susijusį su bet kuria šių Sąlygų nuostata), net jei Bendrovė ar bet kuris tiekėjas buvo informuoti apie tokios žalos galimybę ir net jei teisių gynimo priemonė neatitinka savo esminio tikslo. Kai kuriose valstybėse neleidžiama netaikyti numanomų garantijų arba riboti atsakomybės už atsitiktinę ar netiesioginę žalą, todėl kai kurie iš pirmiau nurodytų apribojimų gali būti netaikomi. Tokiose valstybėse kiekvienos šalies atsakomybė bus apribota tiek, kiek leidžia įstatymai.

Atsakomybės apribojimas "KAIP YRA" ir "KAIP GALIMA"

Paslauga jums teikiama "Tokia, kokia yra" ir "Tokia, kokia yra", su visais trūkumais ir defektais, be jokių garantijų. Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, Bendrovė savo ir savo Susijusių įmonių bei savo ir jų atitinkamų licencijų davėjų ir paslaugų teikėjų vardu aiškiai atsisako visų garantijų, nesvarbu, ar jos būtų aiškios, numanomos, įstatyminės ar kitokios, susijusios su Paslauga, įskaitant visas numanomas garantijas dėl tinkamumo parduoti, tinkamumo konkrečiam tikslui, nuosavybės teisės ir nepažeidžiamumo, taip pat garantijas, kurios gali atsirasti dėl sandorių eigos, veiklos eigos, papročių ar prekybos praktikos. Neapsiribodama tuo, kas išdėstyta pirmiau, Bendrovė nesuteikia jokių garantijų ar įsipareigojimų ir neteikia jokių pareiškimų, kad Paslauga atitiks jūsų reikalavimus, pasieks numatytus rezultatus, bus suderinama ar veiks su kita programine įranga, programomis, sistemomis ar paslaugomis, veiks be pertrūkių, atitiks bet kokius našumo ar patikimumo standartus, bus be klaidų arba kad bet kokios klaidos ar defektai gali būti ar bus ištaisyti. Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, nei Bendrovė, nei bet kuris jos teikėjas neteikia jokių aiškių ar numanomų pareiškimų ar garantijų: (i) dėl Paslaugos veikimo ar prieinamumo arba dėl joje esančios informacijos, turinio ir medžiagos ar produktų; (ii) kad Paslauga bus nepertraukiama ar be klaidų; (iii) dėl bet kokios per Paslaugą teikiamos informacijos ar turinio tikslumo, patikimumo ar aktualumo; arba (iv) kad Paslaugoje, jos serveriuose, turinyje ar Bendrovės ar jos vardu siunčiamuose elektroniniuose laiškuose nėra virusų, scenarijų, Trojos arklių, kirminų, kenkėjiškų programų, laiko bombų ar kitų kenksmingų komponentų. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama netaikyti tam tikrų rūšių garantijų ar taikomų įstatyminių vartotojo teisių apribojimų, todėl kai kurios arba visos pirmiau nurodytos išimtys ir apribojimai gali būti jums netaikomi. Tačiau tokiu atveju šiame skyriuje nustatytos išimtys ir apribojimai taikomi tiek, kiek tai įmanoma įgyvendinti pagal galiojančius įstatymus.

Taikytina teisė

Šioms Sąlygoms ir jūsų naudojimuisi Paslauga taikomi šalies įstatymai, išskyrus jų kolizines normas. Jūsų naudojimuisi Programėle taip pat gali būti taikomi kiti vietos, valstijos, nacionaliniai ar tarptautiniai įstatymai.

Ginčų sprendimas

Jei turite kokių nors abejonių ar ginčų dėl Paslaugos, sutinkate pirmiausia bandyti išspręsti ginčą neoficialiai, kreipdamiesi į Bendrovę. Europos Sąjungos (ES) naudotojams Jei esate Europos Sąjungos (ES) vartotojas, Jums taikomos visos privalomos šalies, kurioje gyvenate, įstatymų nuostatos. Jungtinių Amerikos Valstijų teisės aktų laikymasis Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) nesate šalyje, kuriai taikomas Jungtinių Valstijų vyriausybės embargas arba kurią Jungtinių Valstijų vyriausybė yra įvardijusi kaip "terorizmą remiančią" šalį, ir (ii) nesate įtrauktas į jokį Jungtinių Valstijų vyriausybės draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą.

Atskirumas ir atsisakymas

Nuosavybės teisės panaikinimas Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta neįgyvendinama arba negaliojančia, tokia nuostata bus pakeista ir išaiškinta taip, kad būtų pasiekti tokios nuostatos tikslai, kiek tai įmanoma pagal galiojančius įstatymus, o likusios nuostatos liks galioti.

Atsisakymas

Išskyrus čia numatytus atvejus, nepasinaudojimas teise ar reikalavimas įvykdyti prievolę pagal šias Sąlygas neturi įtakos šalies galimybei pasinaudoti tokia teise ar reikalauti įvykdyti tokią prievolę bet kuriuo metu vėliau, o atsisakymas nuo pažeidimo nereiškia atsisakymo nuo bet kokio vėlesnio pažeidimo.

Vertimas žodžiu

Šios Sąlygos gali būti išverstos, jei Mes jas pateikėme Jums mūsų Paslaugoje. Jūs sutinkate, kad kilus ginčui pirmenybė teikiama originaliam tekstui anglų kalba.

Šių Sąlygų pakeitimai

Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti arba pakeisti šias Sąlygas. Jei pakeitimas yra esminis, Mes dėsime visas pastangas, kad apie tai praneštume ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki naujų sąlygų įsigaliojimo. Kas yra esminis pakeitimas, nustatoma Mūsų nuožiūra. Įsigaliojus šiems pakeitimams, toliau naudodamiesi Mūsų Paslauga ar prieidami prie jos, Jūs sutinkate laikytis pakeistų sąlygų. Jei visiškai ar iš dalies nesutinkate su naujomis sąlygomis, nustokite naudotis svetaine ir Paslauga.

Slapukai

Mes naudojame slapukus. Prisijungdami prie "Nordic Nutris", sutikote naudoti slapukus pagal "Biotecus LLC" privatumo politiką. Dauguma interaktyvių interneto svetainių naudoja slapukus, kad galėtume gauti naudotojo duomenis kiekvieno apsilankymo metu. Mūsų svetainėje slapukai naudojami tam tikrų sričių funkcionalumui įgalinti, kad žmonėms, besilankantiems mūsų svetainėje, būtų paprasčiau. Kai kurie mūsų partneriai ir (arba) reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, "Biotecus LLC." ir (arba) jos licencijų teikėjams priklauso intelektinės nuosavybės teisės į visą "Nordic Nutris" medžiagą. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Šią medžiagą iš "Nordic Nutris" galite pasiekti savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Jums draudžiama:

perspausdinti "Nordic Nutris" medžiagos Parduoti, nuomoti ar teikti sublicencijų "Nordic Nutris" medžiagai dauginti, kopijuoti ar kopijuoti "Nordic Nutris" medžiagos platinti "Nordic Nutris" turinio Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Kai kuriose šios svetainės dalyse naudotojams suteikiama galimybė skelbti nuomones ir keistis informacija tam tikrose svetainės vietose. Biotecus LLC nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri komentarų prieš juos pateikiant svetainėje. Komentarai neatspindi Biotecus LLC, jos atstovų ir (arba) filialų požiūrių ir nuomonių. Komentarai atspindi juos paskelbusio asmens požiūrį ir nuomonę. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Biotecus LLC neatsako už Komentarus ar bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio Komentarų naudojimo ir (arba) skelbimo ir (arba) pasirodymo šioje svetainėje. Biotecus LLC pasilieka teisę stebėti visus Komentarus ir pašalinti bet kokius Komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais arba pažeidžiančiais šias Taisykles ir sąlygas.

Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad:

Jūs turite teisę skelbti Komentarus mūsų svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus; Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, trečiosios šalies autorių teises, patentus ar prekių ženklus; Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, įžeidžiančios, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri pažeidžia privatumą; Komentarai nebus naudojami siekiant pritraukti ar reklamuoti verslą ar papročius arba pristatyti komercinę veiklą ar neteisėtą veiklą. Jūs suteikiate Biotecus LLC neišimtinę licenciją naudoti, atkurti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, atkurti ir redaguoti bet kokius jūsų Komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Nuorodos į mūsų turinį

Toliau išvardytos organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę be išankstinio rašytinio sutikimo: Vyriausybinės agentūros; Paieškos sistemos; naujienų organizacijos; internetinių katalogų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę tokiu pat būdu, kaip jie pateikia nuorodas į kitų į sąrašą įtrauktų įmonių Svetaines; ir visoje sistemoje akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno siekiančias organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kurios negali pateikti hipersaitų į mūsų svetainę. Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą Svetainės informaciją, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia nuorodą pateikusios šalies ir jos produktų ir (arba) paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar pritarimo; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą.

Galime apsvarstyti ir patvirtinti kitų tipų organizacijų prašymus pateikti nuorodas:

visuotinai žinomų vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltinių; dot.com bendruomenės svetainių; asociacijų ar kitų grupių, atstovaujančių labdaros organizacijoms; internetinių katalogų platintojai; interneto portalai; apskaitos, teisės ir konsultacinės įmonės; ir švietimo įstaigoms ir prekybos asociacijoms. Šių organizacijų nuorodų prašymus patvirtinsime, jei nuspręsime, kad: (a) dėl nuorodos mes nebūsime nepalankiai vertinami arba mūsų akredituotos įmonės; (b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų mūsų atžvilgiu; (c) mums teikiama nauda dėl nuorodos matomumo kompensuoja "Biotecus LLC" nebuvimą ir (d) nuoroda yra bendro pobūdžio informacijos apie išteklius kontekste. Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį tol, kol nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia, kad nuorodą pateikusi šalis ir jos produktai ar paslaugos yra remiami, tvirtinami ar patvirtinami; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą. Jei esate viena iš 2 dalyje išvardytų organizacijų ir norite pateikti nuorodą į mūsų svetainę, turite mus apie tai informuoti siųsdami el. laišką adresu Biotecus LLC. Nurodykite savo vardą, pavardę, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate pateikti nuorodą į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL, į kuriuos norėtumėte pateikti nuorodą, sąrašą. Atsakymo laukite 2-3 savaites.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitus į mūsų svetainę taip:

naudodamos mūsų įmonės pavadinimą; arba naudodamos vienodą išteklių lokatorių, į kurį pateikiama nuoroda; arba naudodami bet kokį kitą mūsų Svetainės, į kurią pateikiama nuoroda, aprašymą, kuris yra prasmingas nuorodą pateikiančios šalies svetainės turinio kontekste ir formate. Nesudarius prekių ženklo licencijos sutarties, nebus leidžiama naudoti "Biotecus LLC" logotipo ar kito meno kūrinio nuorodoms.

Atsakomybė už turinį

Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokį turinį, kuris pateikiamas jūsų svetainėje. Jūs sutinkate mus apsaugoti ir ginti nuo visų pretenzijų, kurios kyla jūsų Interneto svetainėje. Jokioje Svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos, pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios ar propaguojančios bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimą ar kitokį pažeidimą.

Jūsų privatumas

Prašome perskaityti Privatumo politika.

Teisių išsaugojimas

Pasiliekame teisę reikalauti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų Svetainę. Jūs sutinkate, kad gavę prašymą nedelsiant pašalintumėte visas nuorodas į mūsų Svetainę. Mes taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šias sąlygas ir nuorodų politiką. Nuolat siųsdami nuorodas į mūsų Svetainę, jūs sutinkate laikytis šių nuorodų teikimo sąlygų ir nuostatų.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės

Jei mūsų Svetainėje radote nuorodą, kuri dėl kokių nors priežasčių yra įžeidžianti, galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis ir pranešti mums. Apsvarstysime prašymus pašalinti nuorodas, tačiau neprivalome to padaryti ar atsakyti jums tiesiogiai. Mes neužtikriname, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė išliks prieinama arba kad joje pateikta medžiaga bus nuolat atnaujinama.

Atsakomybės apribojimas

Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, mes nepripažįstame jokių pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Jokia šios atsakomybės atsisakymo nuostata: neapriboja ir nepanaikina mūsų ar jūsų atsakomybės už mirtį ar kūno sužalojimą; apriboti ar panaikinti mūsų ar jūsų atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą iškraipymą; apriboti bet kokią mūsų arba jūsų atsakomybę bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba netaikyti jokios mūsų ar jūsų atsakomybės, kurios negalima netaikyti pagal galiojančius įstatymus. Šiame skirsnyje ir kitose šio atsisakymo nuo atsakomybės vietose nustatyti atsakomybės apribojimai ir draudimai: (a) taikomi atsižvelgiant į ankstesnę pastraipą; ir (b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius pagal šį atsisakymą nuo atsakomybės, įskaitant įsipareigojimus, kylančius pagal sutartį, deliktinę atsakomybę ir dėl įstatymuose nustatytų pareigų pažeidimo.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų, galite susisiekti su mumis el. paštu: [email protected].